Računalništvo, telefonija
27.12.2018 13:00

Deli z drugimi:

Share

Nujna večja promocija tehničnih in IKT znanj in poklicev

Nujna večja promocija tehničnih in IKT znanj in poklicev
Nujna večja promocija tehničnih in IKT znanj in poklicev

Kompetenčni center Kompetence za napredne informacijske in telekomunikacijske sisteme in aplikacije II (KoC KONTESA II) je projekt, ki ga je skozi razpis, izbor in izvedbo podprl in spremljal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (JŠRIPS). Projektno pisarno kompetenčnega centra KONTESA II je vodilo podjetje AVIAT d.o.o., ki se sicer v Sloveniji ukvarja z visoko tehnološkim razvojem in raziskavami na področju mikrovalovnega prenosa podatkov. V ta namen razvija napredne tehnologije in mrežno opremo na področju telekomunikacij prihodnosti. V projekt so bila poleg AVIAT d.o.o. kot vodilni partner, vključena tudi ostala priznana podjetja s področja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov: Iskraemeco d. d., Chipolo d. o. o., Euro plus d. o. o (Nice Label), Iskra Mehanizmi d. o. o. in IT Klinika d. o. o. Predstavniki omenjenih podjetij so se srečali na zaključnem dogodku, kjer sta sodelovala tudi predstavnika zgoraj omenjenega sklada.

Z združevanjem v partnerstvo pod okriljem kompetenčnega centra, podjetja prepoznavajo priložnosti dostopa do specifičnih kompetenc in strokovnega znanja ter izkušenj, imajo več možnosti za izobraževanje in razvoj zaposlenih ob pomembno zmanjšanih stroških, možnost lažjega in učinkovitejšega usposabljanja za nova delovna mesta, ustvarjanje novih profilov v podjetju ter hitrejše uvajanje novozaposlenih.

V omenjenih podjetjih je skupaj prek 1.670 zaposlenih, ki so jih skozi projekt vključili v raznovrstna izobraževanja. V izjemno kratkem času trajanja projekta (od junija do konca oktobra) je bilo v prej omenjenih podjetjih izvedenih skupno kar 743 izobraževalnih vključitev zaposlenih, ki so se izobraževali na področju kompetenc, ki so jih partnerska podjetja prepoznala kot ključna za njihovo dolgoročno prihodnost. Poleg tega pa se je z izvedenimi izobraževanji dvignila raven pridobljenih kompetenc posameznikov, kar pa brez dvoma vpliva tudi na njihovo vsesplošno zaposljivost.

Podjetja so pri izobraževanjih sodelovala z različnimi preverjenimi zunanjimi izvajalci. Na področju strokovnih IKT izobraževanj so sodelovali na primer z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, del katere je Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), na področju mehkih veščin in krepitve kompetenc pa tudi s podjetjem Interpretacija d. o. o., kot enim od izvajalcev.

Država premalo promovira študij tehničnih in IKT znanj

Vodja LTFE, dr. Kos je izpostavil, da je sodelovanje fakultet in podjetij zelo pomembno tako za podjetja, ki s tem pridobijo nova znanja, kot tudi za fakultete, ki na ta način bolje razumejo realne potrebe trga. V LTFE pridobijo polovico svojih sredstev s sodelovanjem na razvojnih projektih podjetij ter evropskih in nacionalnih raziskovalnih projektih. Njihova vloga v sodelovanju s podjetji se je v zadnjih 10 letih močno spremenila, saj danes z digitalizacijo praktično vsa podjetja tesno prepletajo značilnosti svoje branže z rešitvami IKT, ki jih razvijajo na Fakulteti za elektrotehniko. Zato morajo njihovi strokovnjaki, poleg IKT, ki je njihova glavna kompetenca, poznati tudi zakonitosti delovanja posameznih domenskih področij.

Glede mladih oziroma študentov na fakulteti ugotavljajo, da obseg poslovanja na področju IKT ter kibernetske varnosti v gospodarstvu izjemno hitro raste, zato je potreb po tovrstnih kadrih posledično veliko, temu pa ne sledi trend povečevanja števila študentov in diplomantov. Spremljajo velike napore podjetij po pridobivanju študentov, a univerzalnih rešitev ni. Za pridobivanje kadrov podjetja pripravljajo različne izzive, hekatone, delavnice ipd., vendar so napori velikokrat zaman, ker je število diplomantov elektrotehnike oziroma IKT premajhno za vse potrebe podjetij.

Priporočeno za podjetja je, da mlade za študij tehničnih znanj začnejo pridobivati že v srednjih šolah in gimnazijah z dodelitvijo štipendij. Zaskrbljujoče pa je, da skozi srednješolsko izobraževanje, kot tudi že v osnovnih šolah namenjajo tehničnim vsebinam premalo časa in se posledično učenci in dijaki potem tudi usmerijo v netehnične poklice.

Fakulteta za elektrotehniko, skupaj s sorodno Fakulteto za računalništvo in informatiko vse bolj opaža značilnost, da mladi, ki začenjajo s študijem, le-tega velikokrat na zaključijo, predvsem zaradi veliko ponudbe dela na trgu IKT. Na Fakulteti za elektrotehniko poleg rednih študijskih programov omogočajo študentom tudi sodelovanje v krajših hands-on aktivnostih, kot so IoT akademija, tečaji programiranja, projektno sodelovanje v prototipnem laboratoriju Makerlab, kjer udeleženci pridobijo certifikate in kreditne točke, na podlagi katerih imajo kasneje še več možnosti za zasedbo delovnih mest.

Poleg pridobivanja novih znanj prek novih kadrov, pa bo za uspešna podjetja ključno tudi področje vse-življenjskega učenja, je poudaril prof. Kos.

V slovenski kulturi komuniciranja izrazito prevladuje nasprotovanje in negativizem

V drugem »izobraževalnem» delu zaključnega dogodka je Dejan Gruban, direktor raziskav in razvoja podjetja Interpretacija d. o. o. izpostavil nekaj značilnosti izobraževanj o mehkih znanjih.

Predstava mladih o sebi in slika delodajalcev o mladih sta si močno diametralno nasprotni glede: osredotočenosti na ljudi, navdušenja nad tehnologijo, zvestobo delodajalcu, pomenu zabave in zavzetosti za delo. Zaradi slednjega se danes do te t.i. milenijske generacije vedemo popolnoma drugače, kot oni pričakujejo od nas.

Naslednjo težavo predavatelj vidi v močno prisotni kulturi nasprotovanja med zaposlenimi v slovenskih podjetjih. Kulturne norme nasprotovanja so značilne predvsem za podjetja, kjer se od zaposlenih pričakuje, da delo opravljajo brez ustreznih virov ali usposabljanj, in kjer prevladuje nepravičen in nespoštljiv odnos do zaposlenih. V takšnih okoljih zaposleni pogosto opozarjajo na pomanjkljivosti, iščejo napake (oboje praviloma pri nekomu drugemu) in so izrazito negativno nastrojeni ter pogosto nasprotujejo novim idejam in spremembam.

Hkrati v podjetjih zelo izstopa naravnanost vodstev (zgolj) po rezultatih, kar pa je odmaknjeno od pomena in vrednosti zaposlenih, ki so bogastvo vsakega podjetja in negativno vpliva na medsebojne odnose, ki so po raziskavah sodeč v zadnjih nekaj letih, v najboljših primerih, ostali na istem nivoju, marsikje pa so se celo bistveno poslabšali.

Zanimiva je ugotovitev na podlagi izvedenih raziskav, in sicer Slovenci imajo občutek, da se je intenziteta dela (tj. hitro delo pod pritiskom kratkih rokov) zelo povečala, čeprav po drugi strani slednje ne spremlja tudi enako visoka učinkovitost. Zanimiv pa je tudi tretji podatek, da se Slovenija po zadovoljstvu zaposlenih zadnjih nekaj let uvršča okoli 25. mesta med evropskimi državami.

Gruban podjetjem priporoča, naj skušajo poudarjati prizadevanja za uskladitev kulture podjetij in kulture zaposlenih, hkrati pa morajo prepoznati tudi glavne motivatorje zaposlenih, kot na primer željo po avtonomnosti (priznavanje posameznika kot pomembnega), poslanstvu in osebni rasti.

Zahvala JŠRIPS Republike Slovenije Kompetenčnemu centru Kontesa II

Predstavnik sklada Vladimir Milovanović je v zaključnem delu dogodka pohvalil delo te skupine podjetij in izpostavil prizadevanja Sklada, da bi pridobili sredstva za nadaljevanje projekta Kompetenčni centri – KOC. Podjetjem je položil na srce, naj kljub sorodnosti področij poslovanja skušajo čim več sodelovati. Uspešno delovanje Kompetenčnih centrov namreč potrjuje, da podjetja skozi ta, na splošno gledano izjemno uspešen projekt na nivoju države, uspešno sodelujejo, čeprav delujejo na konkurenčnih si gospodarskih področjih. Podjetja bodo morala namreč v prihodnosti čim več usposabljati svoje zaposlene in sicer z namenom razvoja kompetenc prihodnosti, saj je zaradi pomanjkanja kadrov in hitrih sprememb na poslovnih trgih to postalo nuja. Te kompetence ne obsegajo samo strokovnih znanj, temveč tudi tako imenovane mehke veščine (komunikacija, odnosi, vodenje, izgradnja kulture v podjetjih). (P.R.)


Prijavi napako v članku